Reglement WK wedstrijd Loois

Loois verzekeringen organiseert een wedstrijd om een truitje van de Rode Duivels ter waarde van 90 euro te winnen.

 

Artikel 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Loois Verzekeringen, Neerstraat 103 3980 Tessenderlo, en is toegankelijk via de websites van 13/06/2018 t/m 25/06/2018.:
• https://www.instagram.com/looisverzekeringen
• https://www.facebook.com/LooisVerzekeringenTessenderlo

Artikel 2 - Periode

De wedstrijd vindt plaats van 13/06/2018 t/m 25/06/2018.

Artikel 3 - Spelregels

• De wedstrijd vindt plaats op Facebook + Instagram
• De deelnemers raden in welke minuut de Belgen hun eerste doelpunt van het WK maken.
• Elke speler kan slechts éénmaal deelnemen.
• Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
• De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het Facebook of Instagram account.
• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Loois en van alle firma's die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd.
• Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door Loois worden verwijderd.

Artikel 4 - Winnaar & prijs

Er zal één winnaar zijn. Deze winnaar ontvangt 1 truitje van de Rode Duivels ter waarde van 90 euro.

Deze winnaar zal verkozen worden op basis van het aantal Likes verkregen op de gedeelde foto en het juiste antwoord.

De jury wordt samengesteld uit personeelsleden van Loois Verzekeringen. De winnaar zal worden verwittigd via een privébericht op Facebook of Instagram alsook op de fanpagina van Loois Verzekeringen en zal zijn cadeau mogen afhalen op ons kantoor te Tessenderlo.
  
Artikel 5 - Uitsluiting

Loois Verzekeringen kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Loois Verzekeringen.

Artikel 6 - Informatie over de prijs

De prijs bestaat uit een voetbaltruitje ter waarde van 90 euro. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 - Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Loois Verzekeringen de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Loois Verzekeringen ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Loois Verzekeringen BVBA zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 - Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.
Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar het adres van Loois Verzekeringen. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 - Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.
De winnaar geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Loois Verzekeringen om melding te maken van zijn identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Deelnemers kunnen Facebook, Instagram of Loois Verzekeringen BVBA op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.